top logoนโยบายความเป็นส่วนตัว


เมื่อท่านเข้ามาในเว็บไซต์แล้ว ข้อมูลบางอย่างอาจถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยคุกกี้ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อจัดเก็บการ log เข้ามาใช้งาน internet ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น มีไว้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อกรณีดังต่อไปนี้


เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ sign in บัญชีของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน website ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งาน website เท่านั้น มิได้ใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด จุดประสงค์เพื่อพัฒนาให้บริการดิจิทัลของwebsite ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว


การจัดการคุกกี้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่ามิให้ browser เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงรับคุกกี้ ของทาง website ได้โดยมีขั้นตอนตามที่ผู้ผลิต web browser เช่น internet explorer , Microsoft edge , Firefox ,safari หรือ web browser อื่นๆ กำหนด

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามโอกาส เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนั้น website ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว